یوم الله 9 دی ماه

یوم الله 9 دی در استان خراسان رضوی

مراسم 13ابان واحدهاجرحوزه 5بسیج دانش اموزی وکانون شهیدمطهری مشهدمقدس

مراسم 13ابان واحدهاجرحوزه 5بسیج دانش اموزی وکانون شهیدمطهری مشهدمقدس

حضورهمکاران ودانش اموزان هنرستان محمودزاده .کانون وحوزه5بسیج دانش آموزی مشهدمقدس

حضورهمکاران ودانش اموزان هنرستان محمودزاده .کانون وحوزه 5 بسیج دانش اموزی مشهدمقدس

مراسم ۱۳ آبان ۹۷ روز استکبار ستیزی در گناباد - میدان امام خمینی(ره) «کانون بسیج فرهنگیان گناباد»

مراسم ۱۳ آبان ۹۷ روز استکبار ستیزی در گناباد - میدان امام خمینی(ره) «کانون بسیج فرهنگیان گناباد»